اخبار علماء و همایش‌هاتیتر اول

فراخوان مقاله کنفرانس بین‌المللی «فقه، حقوق و پژوهش‌های دینی»

کنفرانس بین‌المللی «فقه، حقوق و پژوهش‌های دینی» در محورهای سیزده‌گانه همچون فقه، حقوق، اقتصاد اسلامی، علوم انسان و تمدن به میزبانی گرجستان برگزار می‌شود.

کنفرانس بین المللی «فقه، حقوق و پژوهش‌های دینی» به همت شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اسفندماه سال جاری در گرجستان برگزار می‌شود. محورهای‌‌ این همایش به شرح ذیل است:

فقه شامل فقه و حقوق خصوصی، فقه و حقوق جزا، فقه و حقوق خانواده، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق جزا، فقه و مبانی حقوق و اندیشه‌های امام خمینی(ره)، فقه سیاسی، فلسفه و حکمت اسلامی.

حقوق شامل حقوق اساسی، حقوق جزای عمومی، حقوق مدنی، حقوق اداری، حقوق تجارت، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق کیفری، حقوق اقتصادی، حقوق دادرسی اداری، حقوق جزای عمومی، حقوق بازار سرمایه، حقوق بین المللی عمومی، حقوق سازمان‌های بین المللی، حقوق بین المللی خصوصی، حقوق سرمایه گذاری خارجی، آئین دادرسی مدنی، آئین دادرسی کیفری، مدیریت قضایی، مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی، چالش‌های حقوقی در روابط بین الملل، چالش‌های حقوقی وکالت در نظام بین المللی، چالش‌های حقوق اسلام با حقوق بین الملل و سایر موضوعات مرتبط.

اقتصاد اسلامی؛ پژوهش و نظریه‌پردازی در حوزه اقتصاد اسلامی، فلسفه و روش‌شناسی علم اقتصاد و اقتصاد اسلامی، مطالعات کاربردی اقتصاد اسلامی، بررسی تجربه سایر کشورها در تدوین و اجرای اقتصاد اسلامی، ارزیابی مسائل اقتصادی ایران با ملاحظه رهیافت‌‌‌های اقتصاد اسلامی، طرح علمی چالش‌‌‌های پیش‌‌روی اقتصاد اسلامی و راهکارهای حل آن‌‌ها، تحلیل علمی و تبیین ماهیت و ساختار نظام اقتصادی اسلام، کاوش در باب مسائل نو ظهور در قلمرو فقه اقتصاد، بررسی مقایسه‌‌‌ای مکاتب اقتصادی با بینش و کنش اقتصاد اسلامی، ارائه الگوهای عملی اسلامی در عرصه اقتصاد، مطالعات تطبیقی و نقد مکاتب و نظام‌‌های دیگر اقتصادی، نظام سازی و الگوهای کاربردی و نظریه‌‌‌های علمی در حوزه اقتصاد اسلامی.

پژوهش‌های دینی شامل مطالعات دینی در حوزه معارف اسلامی، مطالعات دینی در حوزه تبلیغات و ارتباطات دینی، مطالعات دینی در حوزه اخلاق و عرفان، مطالعات دینی در حوزه فقه، مطالعات دینی در حوزه فلسفه، مطالعات دینی در حوزه علوم اجتماعی، مطالعات دینی در حوزه علوم سیاسی، مطالعات دینی در حوزه روانشناسی.

مطالعات دینی در حوزه مدیریت، مطالعات دینی در حوزه اقتصاد، مطالعات دینی در حوزه حقوق، مطالعات دینی در حوزه تاریخ، دولت، فرهنگ و مطالعات دینی، اصول و مبانی هنر در مطالعات دینی، جایگاه امنی‌‌ت روانی‌‌ و اجتماعی‌‌ در مطالعات دینی، بررسی تطبیقی مبانی حقوقی در مطالعات دینی، بررسی اندیشه‌های عرفانی امام و رهبری و سایر موضوعات مرتبط.

ادیان و صلح شامل زن، دین، صلح، دین، کودک، صلح، جایگاه صلح در دین پژوهی، صلح، ملیت و شریعت، مدیریت اسلامی تبعیض و خشونت و سایر موضوعات مرتبط.

علوم انسانی شامل آموزش و پرورش، ادبیات، تاریخ و فرهنگ، الهیات و معارف اسلامی، الگوهای ایرانی اسلامی، جامعه شناسی، مردم شناسی و ارتباطات، مطالعات فقه و حقوق، مطالعات علوم سیاسی، مشاوره و راهنمایی، علوم اجتماعی و فرهنگی، علوم تربیتی و مطالعات رفتاری، هنر و مطالعات معماری و سایر موضوعات مرتبط.

علوم اسلامی شامل علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی، فلسفه اخلاق و تربیت اخلاقی، اسلام و مبانی علوم انسانی، علوم سیاسی و روابط بین الملل، روان شناسی و علوم رفتاری، مدیریت و اقتصاد، علوم انسانی، سایر موضوعات مرتبط.

علوم اجتماعی شامل مردم‌ شناسی، جمعیت‌ شناسی، جامعه ‌شناسی، برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، جامعه ‌شناسی انقلاب اسلامی، مطالعات فرهنگی، مطالعات جوانان، مدیریت خدمات اجتماعی، مدیریت راهبردی فرهنگ، برنامه ریزی توسعه منطقه ای، برنامه ریزی گردشگری، دانش اجتماعی مسلمین، فلسفه علوم اجتماعی، گردشگری مذهبی، مطالعات اوقات فراغت، پژوهش علوم اجتماعی، جامعه شناسی ورزشی و سایر موضوعات مرتبط.

الهیات و معارف اسلامی شامل ادیان و عرفان فلسفه و حکمت اسلامی، علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، معارف اسلامی و اخلاق، معارف اسلامی و ادیان، معارف اسلامی و تاریخ، معارف اسلامی و علوم تربیتی، معارف اسلامی و علوم قرآنی، معارف اسلامی و کلام، سایر موضوعات مرتبط

ادیان و عرفان شامل الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی، عرفان اسلامی، اصول و قواعد فقه و سایر موضوعات مرتبط.

سایر موضوعات مرتبط؛ مطالعات تمدن اسلامی شامل ماهیت تمدن نوین اسلامی، روش شناسی پژوهش در حوزه تمدن اسلامی، مناسبات علوم اسلامی با علوم انسانی و طبیعی در نگرش تمدنی، مبانی و شاخص‌های الگوی تمدنی جمهوری اسلامی در مقایسه با الگوهای رقیب، ابعاد تمدنی و هسته مرکزی تمدن نوین اسلامی، مبانی کلامی فقهی سبک زندگی اسلامی در افق تمدنی، مبانی فلسفی کلامی دولت اسلامی از منظر تمدنی، رویکرد تمدنی به بنیادهای نظری شکل گیری جامعه اسلامی، مبانی معرفت شناختی آینده پژوهی تمدن نوین اسلامی، روش شناسی آینده پژوهی تحقیق تمدن نوین اسلامی، مناسبات حکمت و وحی در آینده پژوهی با تمدن نوین اسلامی، آینده پژوهی سبک زندگی در تمدن نوین اسلامی، آینده پژوهی و منطق تحقق تمدن نوین اسلامی، آرمان شهر تمدن نوین اسلامی، عدالت اقتصادی و تمدن نوین اسلامی، نقش و جایگاه اقتصاد دانش بنیان در بعد اقتصادی تمدن نوین اسلامی، تاریخ طب در تمدن اسلام و ایران و سایر موضوعات مرتبط.

مطالعات دینداری و علوم دینی شامل دین، نظم و امنیت، ماهیت دین و معنویت، رابطه دین و معنویت، روانشناسی دین، دین مدرن در برابر معنویت، جامعه شناسی دینی، مطالعه تطبیقی ادیان، دین و کیفیت زندگی فردی، دین و کیفیت زندگی اجتماعی، دین و تفکر مثبت، معنویت دینی و غیردینی، اثرات معنویت بر سلامت فردی ،اجتماعی جامعه، معنویت ، تفریح و تفرج، معنویت در اسلام و سایر ادیان، معنویت گرایی و معنویت گریزی در اسلام و ادیان، نقش عبادات در حیات معنوی انسان و سایر موضوعات مرتبط.

مهلت ارسال متن کامل مقالات: در حال پذیرش مقاله

تاری‌‌خ برگزاری‌‌ همای‌‌ش: اسفند ۱۳۹۸

سای‌‌ت همای‌‌ش: iccad.ir/fa

تلفن تماس دبی‌‌رخانه: ۷۱۰۵۳۱۹۹-۰۲۱

آدرس دبی‌‌رخانه: تهران، بزرگراه ارتش، ابتدای جاده لشگرک، ابتدای خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

دفتر مرکزی شبکه دانشگاه‌های جهان اسلام

محل برگزاری‌‌: گرجستان – تفلیس

ایمیل: info@iccad.ir

فراخوان مقاله کنفرانس بین‌المللی «فقه، حقوق و پژوهش‌های دینی»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا